Gyrithe Lemche (billedet) blev født for 150 år siden i København og døde i Kongens Lyngby få måneder før afslutningen på Anden Verdenskrig.

Gyrithe Lemche (født 17. april 1866 og død 3. februar 1945) spillede på mange strenge i sit arbejdsliv. Hun var en flittig forfatter, hun var en af initiativtagerne til Historisk-Topografisk Selskab for Lyngby-Taarbæk kommune, og i adskillige år var hun en af hovedkræfterne i Dansk Kvindesamfund, og redigerede i en længere periode Kvinden og Samfundet.

Som skønlitterær forfatter dyrkede Gyrithe Lemche den kulturhistoriske roman. I 1898 debuterede hun med romanen Soedtmanns Jomfruer, året efter kom Folkets Synder, der handlede om kønssygdomme og mænds dobbeltmoral.

En af hendes hovedværker var romanserien Edwardsgave, der blev udgivet i fem bind fra 1900 til 1912 med titlerne: Købmænd, Valeur og Krüger, Dæmringstider, Naadsens Aar og Nederlagets Børn. I bøgerne skildrer forfatteren en slægts historie, og hun har benyttet træk af sin mødrene slægts og Næsseslottets historie.

Fra 1929 til 1932 udgav Gyrithe Lemche på forlaget Gyldendal sine fire kulturhistoriske billeder fra vandmøllernes tid under fællestitlen Strømmen, og hvor de enkelte værker hedder: Strømhesten (om tiden omkring år 1200), Kobberkronen (1654-1688), De ni møller (1702-1725) og Bækkestrand (1785-1837).

Gyldendal har om Strømhesten bl.a. skrevet:

– En farverig Roman fra Danmarks Middelalder. Den foregaar omkring Furesøstrømmen og fortæller om Munken, som dér byggede de første Vandmøller, om Brydningerne i hans Sind og Liv mellem Klosterløfte og jordisk Kærlighed og om Straffen, der rammer ham, da han til Brud vinder en Stormands Trolovbede.

Om Kobberkronen bemærkede forlaget bl.a.:

– Kobberkronen er en unbderholdende Roman, hvis Handling udspilles omkring Furesøstrømmen i det 17. Aarhundrede, efter at Opdagelsen af Kobber og Sølv i de norske Bjærge har sat fart i den opvoksende danske Industri. Det er en Bog rig på Menneskeskildring, med en Kærlighedshistorie sindrigt indslynget i Handlingen.

Gyldendal fortalte om romanen De ni Møller bl.a.:

– En kulturhistorisk roman fra Frederik IVs Tid. Hovedskikkelsen er den indvandrede tyske Papirmagersvend, der ved Furesøstrømmen opretter en Papirmølle og bliver Grundlægger af Dynastiet Reesen ved Bækkestrand.

Endelig understregede forlaget om romanen Bækkestrand bl.a.:

– Bækkerstrand er Afslutningen på Gyrithe Lemches Romanrække om Strømmen, men udgør som de foregaaende Dele en selvstændig Roman. Den foregaar omkring 1800, da moderne Synspunkter begyndte at gøre sig gældende i både Industri og Aandsliv, og bogen former sig som et opgør mellem to Slægtsled; det ene er bundet af Fortidens Traditioner, det andet i Pagt med det nye.

I forordet til sin sidste roman om Strømmen skrev Gyrithe Lemche bl.a.:

– Omkring Aar 1200 blev Vandet mellem Furesø og Øresund for første Gang Stemmet, sandsynligvis ved Hjortholm, og Strømmens Kraft udnyttet til at drive Kværnmmøller. I tidens løb kom på samme Strækning endnu otte Mølleværker til, dels Kværnmøller, dels Industrimøller. Krudt. Musketter, Klæde, Kobber og Papir er tilvirket alene ved Vandets Kraft, og Dampmaskinen i første halvdel af det nittende Aarhundrede holdt sit Indtog ved Mølleåen eller Furesøstrømmen, som den også kaldes.

– Fra Køreture langs den mægtige Aadal opstod den Tanke hos mig at gøre Strømmen til Hovedperson i en romantisk, fredadskridende Skildring af Vandmølleindustrien ved den navnkundigste af alle Danmarks Mølleaaer, og hver af de nu foreliggende fire bøger om Strømmen fremstiller sin periode af dens kamp med Mennesket for at bevare sin Frihed.

– Jeg har i disse Romaner fulgt samme princip, som i Edwardsgavebøgerne, at omskrive Navnene på de historiske Typer, jeg har gjort brug af. og ligeledes med Stednavnene for i videst Grad at bevare den digteriske Frihed overfor Stoffet.

Forfatteren.

Gyrithe Lemche har fået opkaldt en vej efter sig i Kongens Lyngby. Der blev i 1946 opstillet en mindesten i hendes navn i Sorgenfri Slotshave med udsigt til slottet og hendes og hendes mands gravsted er bevaret på Lyngby Kirkes assistenskirkegård, hvor også den navnkundige Politiken-redaktør og -journalist Henrik Cavling ligger. Gyrithe Lemche blev i 1893 gift med læge Johan Heinrich Lemche.